18.5 - નવચેતન / અરદેશર ખબરદાર


* ભાભી, તારાં નયનોમાં જોગી રમે રે *

જોગી તારાં નયનોમાં સપના સરે રે,
સપનાં સરે ને મન તપના કરે રે. ૧

આભ ભરે રંગે ને રંગે રમે રે,
રંગે રમે ને પાછો ભૂલમાં ભમે રે. ૨

ઢોળી પ્રભાત આભતીરે હસે રે,
તીરે હસે ને તિમિરનીરે વસે રે. ૩

સંધ્યામાં બાંધવા મઢૂલી મચે રે,
એક કોર ઊંચકે ત્યાં બીજી લચે રે. ૪

ગહન ગાન રજનીનાં સુણવા ગમે રે,
તમરાંના પડઘામાં નાદ તો શમે રે. ૫

ઝીણા ઝીણા તારાનાં વેણો કળે રે,
હૈયાના ભેદ નવ આભે મળે રે. ૬

ચૂંટી ગુલાબ જુએ કાંટા પૂંઠે રે,
ઢોળી દે અમૃત ત્યાં જ્વાળા ઊઠે રે. ૭

શીતળતા આભમાં ને ધરણી ધગે રે,
ખસતી દિગંત સદા લોચન ઠગે રે. ૮

જોગી ! જોની આભ થકી હૈયું વધે રે,
શુદ્ધ એક લોચનની જ્યોતિ બધે રે. ૯

જોગી ! તારાં નયનોમાં સ્વર્ગો ફૂટે રે,
સ્વર્ગો ફૂટે ને તારાં સપનાં છૂટે રે. ૧૦

જોગી ! તારાં નયનાંને જીવન જડે રે,
જીવન ફળે એ નવચેતન વડે રે. ૧૧

જોગી ! નવચેતન એ ક્ષણક્ષણ સવે રે,
જીવન આ તારું પછી ધનધન ભવે રે. ૧૨

-૦-


0 comments


Leave comment