18.6 - આવજો, જોગીડા ! / અરદેશર ખબરદાર


* હીંચ : પાલવડો મારો મેલો, મોહનજી *

ડુંગરે ડુંગરે દેવોની દેરડી,
સીમડે સીમડે દેવોની વાટ ;
વગડે વગડે દેવોના ડાયરા,
નદીએ નદીએ દેવોના ઘાટ :
આવજો જોગીડા ! ૧

લૂમખે ઝૂમખે લહેરે છે આંબલા,
લૂંબડે લૂંબડે ઝૂલે છે મૉર ;
ટહુકી ટહુકી કોયલ હલકારતી,
આભને આંગણે છાયા બપોર :
આવજો જોગીડા ! ૨

ઢૂંઢતાં ઢૂંઢતાં વિલાતી આંખડી,
હીંડતાં હીંડતાં વધતી દિગંત ;
આભલે આભલે ઝબૂકતી વીજળી :
આભલે ઊડતાં આવે ક્યાં અંત ?
આવજો જોગીડા ! ૩

ડુંગરે ડુંગરે ખાડાને ટીંબલા,
સીમડે સીમડે બળતી મસાણ ;
વગડે વગડે ધગધગતા વાયરા :
આવજો, જોગીડા ! દઈએ એંધાણ :
આવજો જોગીડા ! ૪

પગલે પગલે દેવોની વાટડી,
નયને નયને દેવોનાં હાસ,
આતમે આતમે દેવોના ગોખલા,
હૈડી હૈડે દેવોના વાસ !
આવજો જોગીડા ! ૫

-૦-


0 comments


Leave comment