51 - આવે છે / અશોક ચાવડા 'બેદિલ'


ખંડિયેરી ભવનમાં આવે છે;
દર્દ સારાં શુકનમાં આવે છે.

ઘર લૂંટાશે કરોળિયાઓનું,
કોઈ રે'વા સદનમાં આવે છે.

ઋણ એનું શી રીત ચૂકવશું?
સ્પર્શ જેનો કફનમાં આવે છે.

ફૂલ માફક ખીલી ગયા અક્ષર,
તું જ મારા કવનમાં આવે છે.

તોય 'બેદિલ' લઈ ફરે તણખો,
રોજ જાસો પવનમાં આવે છે.


0 comments


Leave comment