2.42 - ક્યાં હશે ? / મહેન્દ્ર જોશી


દૃશ્યો અદીઠાં આંધળાં લઈ આવશે તું ક્યાં હશે ?
સૌ પોતપોતાની કથા લઈ આવશે તું ક્યાં હશે ?

કાપી શકે તો કાપજે, આ કાળને ઉસેટજે
દાતર કુહાડા પાવડા લઈ આવશે તું ક્યાં હશે ?

પીડા વિષે જંગલ હશે આગળ હશે જળનાં મસાણ –
લોકો ઘણીયે વાયકા લઈ આવશે તું ક્યાં હશે ?

જે શબ્દની ઊંડી ગુફામાં આખરે ભૂલા પડયા
જ્યાંથી હવે એ આગિયા લઈ આવશે તું ક્યાં હશે ?

વૃતાંત કહી દેશે સફરનો ટુચકા માફક તને
દાવા દલીલો દાખલા લઈ આવશે તું ક્યાં હશે ?

૧૩/૦૩/૨૦૦૪


0 comments


Leave comment