3.1 - બાગમાં / મહેન્દ્ર જોશી


દરેક શહેરને
પોતીકા બગીચા હોય છે

બગીચાને
માનીતાં ઝાડવાં

ઝાડને
પોતીકો સ્મૃતિછાંયો
અંધકાર

અંધકારમાં
ઓગળતા બાંકડાઓ

બાંકડાઓને
પોતીકાં સુખદુઃખ

સારું છે કે
આ બધું
ક્યાંક તો હોય છે

નહીંતર આવડા મોટા
વિશ્વમાં

તને મળવાનું
બીજું સરનામું ક્યાં હોત?

* સ્મરણ : મરીઝ
૨૦/૧૧/૦૯


0 comments


Leave comment