2.4 - અડતાં અડતામાં / રમણીક અગ્રાવત


દાદાની હોકલીનાં તૂરાં તૂરાં ગૂંચળાં
ફળીમાં ફગ ફગ થાય
હસું હસુ થાતો વેર્યો પાતળો બોલાશ
કે મને ઊંઘ આવે છે બૌ

ગણગણતું ગણગણતું ગણગણ રાંધણિયું
રેશમી ભભકથી લહેરાતુ લહેરાતું લહેરાતું
–સાવ સપનાની જેમ- હળું હળું હળું હળું
આવી અટક્યું છેક મનની મોઝાર
કેહ્ મનેહ્ ઊંઘ આવે હ બૌ.

ખૂલું ખૂલું થાતી
    કર્ ર્ ર્ ર્
        અટકી આ ડેલી

અડતાં અડતામાં અટક્યાં આ ટેરવાં
નાકને ઘસાતું કૈં ખડું ઘ્રાણપ્રાણમાં
બારી અધવચ ટીંગાયું લીલું વાદળું
કે મને -


0 comments


Leave comment