2.6 - સંતાર વાગે સે / રમણીક અગ્રાવત


ઢીલો ઢીલો સંતાર વાગે સે
હાલો હાંભળવાને જાયેં સંતાર વાગે સે

મોટા મોભ બંગલાના ઝાળી ઝરુખડા
વાની હડફેટે એના વાગે કરુકડા
ઓઢી અંધાર મારે બારે સંતાર આવે સે

પગ પરમાણે મેં તો માગ્યા મારગડા
મારગડા મસ મોટા સંતાર વાગે સે
હાથ પરમાણે મેં તો હખદખ હમજ્યા
થોડાં હાસાં થોડા ઝૂઠાં
        સંતાર વાગે સે
કરમ પરમાણે મેં તો વાંસ્યા હંદેહડા
હંદેહા આડાઊભ લીટા
        સંતાર વાગે સે.


0 comments


Leave comment