ધ્વનિલ પારેખ

ધ્વનિલ પારેખ

જન્મ તારીખ :  10/28/1976
જન્મ સ્થળ :  સુરત
અભ્યાસ :  ૧) એસ.એસ.સી - કડીવાલા હાઈસ્કુલ, સુરત (૧૯૯૨)
૨) એચ.એસ.સી - પ્રોપરાઈટરી ઈંગ્લીશ સ્કુલ, સુરત (૧૯૯૪)
૩) બી.એ. - જે.ઝેડ. શાહ અને એચ.પી. દેસાઈ કોમર્સ કોલેજ, અમરોલી (૧૯૯૭)
૪) એમ.એ. - એમ.ટી.બી. આર્ટસ કોલેજ, સુરત (૧૯૯૯)
૫) પીએચ.ડી. - સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સીટી - ૨૦૦૫ (વિષય : નાટકમાં મિથ - ભારતીય ભાષાઓમાં લખાયેલા મહાભારત આધારિત નાટકોનો આલોચનાત્મક અભ્યાસ)
વ્યવસાય :  ૧) ૨૦૦૨ - ૨૦૦૬ : આસિસ્ટન્ટ લેક્ચરર - બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સીટી
૨) જૂન ૨૦૦૬ થી નવેમ્બર ૨૦૦૬ : આસિસ્ટન્ટ લેક્ચરર - એમ.એસ. યુનિવર્સીટી, બરોડા
૩) ૨૦૦૬ થી ....... : આસિસ્ટન્ટ લેક્ચરર - એમ.ડી. ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય, સાદ્રા (ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા સંચાલિત)
પુસ્તક :
કાવ્યસંગ્રહ : ૧) અજવાળું સુરતનું (ગઝલસંગ્રહ) - અન્ય સાથે - ૨૦૦૩
૨) દરિયો ભલેને માને.... (ગઝલસંગ્રહ) - ૨૦૦૮
નાટકસંગ્રહ : અંતિમ યુદ્ધ (The Ultimate War) (દ્વિઅંકી નાટક) - ૨૦૦૯
વિવેચન : ૧) સાક્ષીભાવ - ૨૦૦૭
૨) નાટકમાં મિથ (મહાશોધ નિબંધ) - ૨૦૦૭
૩) સાત્વિકમ - ૨૦૧૦
૪) સંકેત (ધ સાઈન) - ૨૦૧૧
સન્માન :  ૧) બટુભાઈ ઉમરવાડિયા પુરસ્કાર (નાટક : બોલપેનનું ખોખું - વન એક્ટ પ્લે) - ૨૦૦૪
૨) યશવંત પંડ્યા પુરસ્કાર ( નાટક : શાપ) - ૨૦૦૫
૩) યુવા ગૌરવ પુરસ્કાર ( ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી) - ૨૦૦૮
૪) મહેન્દ્ર ભગત પુરસ્કાર (ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ) (પુસ્તક : અંતિમ યુદ્ધ) - (૨૦૦૮-૦૯)
૫) યુવા પુરસ્કાર (સાહિત્ય અકાદમી, દિલ્હી) (પુસ્તક : અંતિમ યુદ્ધ) - ૨૦૧૧
૬) રમણલાલ જોષી પુરસ્કાર (પુસ્તક : નાટકમાં મિથ)
૭) મનહરલાલ ચોક્સી પુરસ્કાર (પુસ્તક : દરિયો ભલેને માને....)