રાજેન્દ્ર શાહ

રાજેન્દ્ર શાહ

જન્મ તારીખ :  ૨૮ જાન્યુઆરી ૧૯૧૩
જન્મ સ્થળ :  કપડવંજ
મૃત્યુ તારીખ :  ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦
મૃત્યુ સ્થળ :  મુંબઈ