ત્રિભુવનદાસ લુહાર 'સુન્દરમ્'

ત્રિભુવનદાસ લુહાર 'સુન્દરમ્'

જન્મ તારીખ :  ૨૨ માર્ચ ૧૯૦૮
જન્મ સ્થળ :  ભરૂચ, ગુજરાત
મૃત્યુ તારીખ :  ૧૩ જાન્યુઆરી ૧૯૯૧