પ્રેમાનંદ ભટ્ટ

પ્રેમાનંદ ભટ્ટ

જન્મ તારીખ :  આશરે ૧૬૩૬ (સંવત ૧૬૯૨)માં વડોદરા ખાતે
મૃત્યુ તારીખ :  આશરે ૧૭૩૪ (સંવત ૧૭૯૦)