દલપતરામ કવિ

દલપતરામ કવિ

જન્મ તારીખ :  21 જાન્યુઆરી -1820
જન્મ સ્થળ :   વઢવાણ
મૃત્યુ તારીખ :  25 માર્ચ -1898
મૃત્યુ સ્થળ :  અમદાવાદ