મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ', 'ગાફિલ'

મનુભાઈ ત્રિવેદી 'સરોદ', 'ગાફિલ'

જન્મ તારીખ :  07/26/1914
જન્મ સ્થળ :  માણાવદર
મૃત્યુ તારીખ :  04/09/1972
મૃત્યુ સ્થળ :  અમદાવાદ
અભ્યાસ :  --> માધ્યમિક : રાજકોટ
--> એલ.એલ.બી. : જૂનાગઢ
વ્યવસાય :  વકીલાત, ન્યાયાધીશ