નર્મદાશંકર લાલશંકર દવે 'કવિ નર્મદ'

નર્મદાશંકર લાલશંકર દવે 'કવિ નર્મદ'

જન્મ તારીખ :  ૨૪ ઓગસ્ટ ૧૮૩૩
જન્મ સ્થળ :  સુરત, ગુજરાત
મૃત્યુ તારીખ :  ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૧૮૮૬
મૃત્યુ સ્થળ :  મુંબઈ, ભારત