નરસિંહરાવ દિવેટિયા

નરસિંહરાવ દિવેટિયા

જન્મ તારીખ :  ૩ સપ્ટેમ્બર ૧૮૫૯
જન્મ સ્થળ :  અમદાવાદ
મૃત્યુ તારીખ :  ૧૪ જાન્યુઆરી ૧૯૩૭