દલપત પઢિયાર

દલપત પઢિયાર

જન્મ તારીખ :  10/11/1950
જન્મ સ્થળ :  કહાનવાડી ( જિ. ખેડા)
અભ્યાસ :  એમ.એ., પી.એચ.ડી.
વ્યવસાય :  1) શરૂઆતમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં અધ્યાપક
2) ગુજરાત સરકારમાં નાયબ માહિતી નિયામક